Статут політичної партії «Громадянська позиція»

Версія для друку

Статут політичної партії «Громадянська позиція»


1.   ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Політична партія «Громадянська позиція» (надалі - Партія) є неприбутковим добровільним об’єднанням громадян, що діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», інших законів України та цього Статуту.

1.2.    Повна назва Партії українською мовою: політична партія «Громадянська позиція».
Скорочена назва Партії українською мовою: «Громадянська позиція».
Повна назва Партії англійською мовою: Political Party «Civic Position».
Скорочена назва Партії англійською мовою: «Civic Position».

1.3.  Партія об'єднує громадян України, що підтримують її  Статут та Програму.

1.4. Партія діє на засадах відкритості, добровільності, рівноправності та взаємоповаги між її членами, колегіальності керівництва, дотримання партійної дисципліни, внутрішньопартійної демократії, самоврядування, законності, гласності, вільного вибору видів громадської (суспільної) діяльності. Діяльність Партії спрямована на сприяння розбудові правової держави, розвитку демократичного суспільства, політичної консолідації нації, зміцнення державної незалежності України, побудові в Україні соціального та розвиненого громадянського суспільства.

1.5.   Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, має окремий баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і валютні, партійну символіку та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються рішенням Координаційної Ради Партії.

Символіка Партії реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.6.   Діяльність Партії поширюється на всю територію України.

1.7.   Центральні статутні органи Партії знаходяться у місті Києві.


2.   МЕТА,  ЗАВДАННЯ  ТА  ФОРМИ  ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою Партії є участь у побудові в Україні вільного, демократичного, справедливого суспільства, створенні можливості вираження політичної волі громадянами України для здійснення і захисту своїх прав і свобод, задоволення їхніх політичних, економічних, соціальних та культурних інтересів, забезпечення суспільної справедливості та ефективного захисту громадян.

2.2.   Головними  завданнями  Партії  є  здійснення  власної  програми  дій у суспільних відносинах, сутністю якої є:

-     забезпечення високих суспільних, соціальних та економічних стандартів життя громадян України;

-     забезпечення зростання доходів громадян України та зростання валового національного продукту;

-     забезпечення соціальної справедливості, сприйняття людської особистості як найвищої соціальної цінності;

-       сприяння розвитку інститутів прямої демократії, піднесення рівня політичної і правової культури громадян;

-    участь Партії у створенні органів державної влади, місцевого самоврядування та представництво у їх складі для здійснення Програми Партії;

-       сприяння підвищенню авторитету України на міжнародному рівні.

2.3.   З метою виконання статутних завдань та програмних цілей Партія:

-   бере участь у політичній діяльності, проводить політичні та громадські заходи, не заборонені законом;

-     домагається дотримання в Україні міжнародних стандартів прав людини та громадянина, закріплених в Загальній декларації прав людини ООН, Заключного акту Гельсінської наради з питань безпеки та співпраці в Європі, інших міжнародних угод з питань захисту людських прав;

-     бере участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб;

-     домагається представництва в органах влади через участь у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та міських, селищних і сільських голів, а також у створенні органів виконавчої влади на загальнодержавному та місцевому рівнях;

-     вносить пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;

-    одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для здійснення своїх цілей та завдань;

-    бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади, дає оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні та інші засоби масової інформації;

-     здійснює свої програмні цілі та завдання на основі законодавства України та через здобуті на виборах та отримані внаслідок участі у формуванні органів виконавчої влади і управління владні повноваження - самостійно чи разом з політичними партнерами;

-     вивчає громадську думку, здійснює опитування громадян, бере участь у проведенні інших громадсько-політичних заходів;

-     засновує власні засоби масової інформації відповідно до закону;

-     розповсюджує інформацію про свою діяльність і про ставлення до влади та до політичних проблем у будь-який спосіб, не заборонений чинним законодавством;

-   здійснює представництво своїх законних інтересів та законних інтересів своїх членів у державних органах, громадських та інших організаціях;

-    організовує та проводить мітинги, збори, демонстрації, марші, походи,  пікетування та інші масові заходи;

-     публічно викладає свою позицію з питань державного і суспільного життя;

-     бере участь у диспутах, семінарах, нарадах, експертних комісіях, науково-дослідних групах з актуальних питань життя суспільства;

-    ідейно та організаційно підтримує об'єднання громадян, надає допомогу їхньому створенню;

-   встановлює та підтримує стосунки і співпрацює з політичними партіями, громадськими організаціями, іншими добровільними об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить статутним завданням та програмним цілям Партії, у всіх формах, не заборонених законом;

-     встановлює та підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладає угоди про співробітництво і здійснює інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

-     проводить інші заходи, що не суперечать чинному законодавству України.

2.4.   Партія укладає лише такі угоди, які не ставлять Партію в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іноземної організації чи політичної партії.

2.5.   Партія бере участь у формуванні органів державної влади і місцевого самоврядування для здійснення Програми Партії через своїх представників, обраних та призначених до цих органів.

2.6.   Партія діє конституційними та демократичними методами, з дотриманням принципів гласності, плюралізму думок, поваги до особистості, неприпустимості переслідування за переконання.


3.   ЧЛЕНСТВО  В  ПАРТІЇ

3.1.   Членом Партії може бути дієздатний громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає та дотримується Статуту і Програми Партії, сплачує членські внески, своєю діяльністю сприяє досягненню мети та здійсненню завдань Партії.

3.2.   Партія об’єднує громадян України, які можуть бути членами політичної партії у відповідності до вимог Закону України „Про політичні партії в Україні” незалежно від їхньої національності, релігійних переконань, статі, соціального стану, належності до громадських організацій.

3.3.   Членами Партії не можуть бути:

-               судді;

-               прокурори;

-               поліцейські;

-               співробітники Служби безпеки України;

-               військовослужбовці;

-               працівники органів доходів і зборів;

-               персонал Державної кримінально-виконавчої служби України;

-               працівники Національного антикорупційного бюро України;

-               державні службовці у випадках, передбачених Законом України "Про державну службу";

-           інші громадяни, щодо яких встановлено обмеження Конституцією України та законами України.

3.4.   Членство в Партії є фіксованим.

3.5. Членство в Партії засвідчується партійним квитком, зразок якого затверджується Координаційною Радою Партії.

3.6.   Особа, яка має намір вступити до Партії, подає заяву до відповідної організації Партії або до центральних органів Партії.

Центральний орган Партії отримавши заяву про вступ в Партію має направити дану заяву до відповідної регіональної, районної, районної в місті, міської, сільської, селищної організації. У випадку, якщо відповідна організація Партії не створена, Рада Партії може прийняти рішення про прийняття в члени Партії.

Вступ до Партії здійснюється на підставі письмової заяви особи, що має намір вступити в Партію, за наявності анкети та письмової рекомендації від члена  Партії.

Член Партії, який дає таку рекомендацію, несе відповідальність перед Партією за цю особу. Порядок накладання та види такої відповідальності визначаються положенням про партійні заохочення та стягнення, що затверджується Радою Партії.

Рішення щодо прийняття в члени Партії приймається Зборами або Радою організації Партії, до якої подано заяву.

3.7.    Члени Партії сплачують членські внески. Періодичність, мінімальний розмір та порядок сплати членських внесків визначаються положенням про членські внески, що затверджується Радою Партії.

3.8.    До члена Партії можуть бути застосовані партійні заохочення та стягнення згідно з положенням про партійні заохочення та стягнення, що затверджується Радою Партії.

Члени Партії заохочуються за зразкове виконання та сумлінне ставлення до покладених на них обов'язків, ініціативу у розбудові Партії, високу активність та творчий підхід у роботі.

До члена Партії, який порушив Статут чи Програму Партії, чим завдав шкоди діяльності Партії, застосовується партійне стягнення.

3.9.   Членство в Партії припиняється шляхом подання членом Партії відповідної письмової заяви до організації Партії, де він перебуває на партійному обліку.

Заява подається особисто або надсилається рекомендованим листом і є підставою для зняття з обліку членів Партії.

3.10.  Членство в Партії осіб, коло яких визначене у п.3.3. цього Статуту, зупиняється з моменту настання обставин, які є підставою для неможливості членства, шляхом подання членом Партії відповідної письмової заяви до організації, де він перебуває на партійному обліку. Ця заява є підставою для зняття з обліку членів Партії..

Членство в Партії таких осіб поновлюється з моменту усунення обставин, що були підставою для неможливості їхнього членства в Партії, відповідно до п.3.3. цього Статуту, шляхом подання ними письмової заяви до організації, де вони перебували на партійному обліку.

Заява подається особисто або надсилається рекомендованим листом і є підставою для поновлення на обліку членів Партії в організації Партії, де заявник перебував на партійному обліку.

Такому члену Партії зберігається партійний стаж, що був у нього до зупинення його членства в Партії.

3.11.  Член  Партії,  який  грубо  порушив  Статут  чи  Програму  Партії,  завдав  своєю  діяльністю суттєвої  шкоди  репутації  Партії  виключається  з  Партії  у  примусовому  порядку.

Рішення про виключення члена Партії набуває чинності з моменту його прийняття.

3.12.  Рішення про виключення члена Партії може бути оскаржене до Ради організації Партії вищого рівня та (або) до відповідної контрольно-ревізійної комісії протягом 30 (тридцяти) днів від дня його прийняття. Заява про оскарження має бути розглянута протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання такої заяви.

Членство в Партії осіб, рішення про примусове припинення членства (виключення) з Партії щодо яких було скасовано Радою організації вищого рівня, поновлюється з дня скасування рішення про їхнє виключення. При цьому у таких членів Партії зберігається партійний стаж.

3.13. Наслідком припинення членства в Партії (за власним бажанням чи в примусовому    порядку) є одночасне виключення цієї особи зі складу органів Партії, до яких її було обрано.


4.   ПРАВА  ТА  ОБОВ‘ЯЗКИ  ЧЛЕНІВ  ПАРТІЇ

4.1.   Права та обов‘язки членів Партії здійснюються в порядку, визначеному цим Статутом.

4.2.   Член Партії має право:

-         брати участь у статутній діяльності Партії;

-       вносити на розгляд керівних органів будь-які питання, пов'язані з діяльністю Партії, та вживати заходів до їхнього вирішення;

-        безпосередньо брати участь у виробленні і здійсненні партійної політики;

-        вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання партійного життя як до, так і після прийняття рішень партійними органами;

-        висувати, обирати кандидатів та бути обраним до будь-якого виборного органу Партії, а також брати участь в управлінні справами Партії в інших формах, передбачених цим Статутом;

-        подавати пропозиції до партійних органів щодо кандидатур для висування їх від імені Партії до представницьких органів влади усіх рівнів;

-        отримувати інформацію щодо загальних питань діяльності Партії;

-        подавати апеляції, запити, заяви, звернення, пропозиції, до будь-якого партійного органу. Усі партійні органи і керівні особи Партії зобов‘язані розглянути ці апеляції, запити, заяви, звернення, пропозиції, членів Партії, якщо вони згідно з цим Статутом мають такі повноваження, не пізніше ніж у тридцятиденний термін після їхнього отримання та надати на них мотивовану письмову відповідь;

-      при незгоді з рішенням будь-якого органу або посадової особи Партії – оскаржити це рішення до керівних органів Партії вищого рівня;

-        оскаржити рішення чи дії керівних органів Партії як до керівних органів вищого рівня, так і до контрольно-ревізійних органів Партії;

-        з власної ініціативи припинити членство в Партії;

-      вносити пропозиції щодо змін до Програми Партії та Статуту Партії, які вносяться і розглядаються у порядку, визначеному розділом 10 цього Статуту.

4.3.   Кожен член Партії зобов‘язаний:

-        дотримуватися Статуту та Програми Партії;

-        сприяти поширенню ідей та цінностей Партії;

-        виконувати рішення керівних органів Партії;

-        брати участь у здійсненні статутних завдань та заходах Партії;

-       надавати всебічну допомогу на виборах в органи державної влади кандидатам, які висунуті або підтримуються Партією, сприяти їхній перемозі;

-          дбати про зміцнення авторитету Партії;

-          дотримуватися норм моралі та етики;

-        зупиняти членство в Партії на час перебування на посадах, обіймання яких, згідно з законом, є несумісним з членством у політичних партіях;

-         сплачувати членські внески.

5.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  УСТРІЙ  ПАРТІЇ

5.1.   Діяльність усіх партійних структур ґрунтується на таких основних принципах:

-   дотримання встановлених Статутом порядку звітності, періодичності обрання і переобрання партійних органів та їхніх керівників;

-   виконання всіма організаціями Партії рішень керівних органів Партії вищого рівня, прийнятих ними відповідно до Статуту;

-   права керівних органів Партії вищого рівня скасовувати рішення партійних органів нижчого рівня, прийнятих з порушенням Статуту, а також ті рішення, які не належать до їхньої виключної компетенції;

-   засідання керівних органів Партії всіх рівнів (окрім З’їзду Партії, Конференцій та Зборів партійних організацій) можуть бути проведені за допомогою засобів електронного зв’язку, порядок проведення яких визначається відповідним Положенням, затвердженим Радою Партії.


5.2.  СТРУКТУРА  ПАРТІЇ

5.2.1.   Структуру Партії складають:

-        первинні осередки;

-        сільські, селищні, міські, районні у містах організації;

-        районні організації;

-        регіональні організації (Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські організації);

-          центральні керівні органи Партії  (З’їзд Партії, Рада Партії, Координаційна Рада Партії);

-          виконавчі органи Партії;

-          контрольно-ревізійні органи Партії.

5.2.2.   Організації Партії утворюються і діють відповідно до територіального устрою України.

У межах села, селища, міста, районну у місті, району, області, Автономної Республіки Крим існує і діє відповідно одна сільська, селищна, міська, районна у місті, районна, обласна, Кримська республіканська організація Партії.

Кожна організація Партії обліковує усі партійні організації, що входять до її складу, і є по відношенню до них партійною організацією вищого рівня.

Для кожної організації Партії центральні керівні органи Партії, а також керівні органи партійних організацій вищого рівня є керівними органами вищого рівня.

5.2.3.      Організації Партії мають бути зареєстровані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань.

Первинні осередки Партії, яким Статутом не надається право юридичної особи, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення.

Рада Партії після створення організації Партії приймає рішення про її визнання та надання дозволу щодо реєстрації.

Рішення про визнання первинного осередку Партії приймає Рада відповідної регіональної організації Партії.

Оригінали документів, що посвідчують реєстрацію організації, взяття її на облік в органах державної влади та місцевого самоврядування, зберігаються в центральному органі Партії.

На вимогу керівних органів вищого рівня, організації Партії зобов’язані надавати їм оригінали  будь-яких інших документів, що стосуються діяльності організації.

5.2.4.   З’їзд Партії, Рада Партії можуть прийняти рішення про примусове припинення діяльності (розпуск) будь-якої організації Партії, якщо рішення чи дії такої організації Партії не відповідають Статуту, Програмі Партії, рішенням керівних органів Партії вищого рівня, перешкоджають здійсненню виборчої політики Партії. Ці рішення приймаються за наявності відповідного висновку Центральної контрольно-ревізійної комісії, є чинними з моменту прийняття і остаточними.


5.3.   ПЕРВИННІ  ОСЕРЕДКИ  ПАРТІЇ

5.3.1.   У складі районних, районних у містах, міських, сільських та селищних організацій Партії можуть створюватися первинні осередки Партії.

Первинний осередок створюється не менше ніж 3 (трьома) членами Партії на добровільних засадах і набуває статусу первинного осередку Партії після його визнання рішенням Ради відповідної регіональної організації Партії. До прийняття зазначеного рішення жоден новостворений первинний осередок не є осередком Партії.

5.3.2.   Первинний осередок у своїй діяльності керується Статутом і Програмою Партії, рішеннями керівних органів Партії вищого рівня. Первинний осередок веде облік членів Партії, що входять до його складу, відповідно до положення про порядок обліку членів Партії, що затверджується Радою Партії.

5.3.3.   Вищим керівним органом первинного осередку є Збори.

Збори первинного осередку скликаються його Головою за власною ініціативою, або на вимогу не менше як третини членів осередку, або за ініціативою керівного органу вищого рівня.

Збори первинного осередку чинні за умови реєстрації для участі в них більше половини членів осередку. Рішення Зборів первинного осередку приймаються більшістю голосів членів, присутніх на Зборах.

Збори проводяться не менше 1 (одного) разу за 3 (три) місяці.

Збори первинного осередку:

-     обирають Голову первинного осередку;

-     приймають рішення про прийняття до членів Партії;

-     пропонують кандидатів від Партії на виборах відповідного рівня;

-     приймають рішення на виконання рішень керівних органів Партії вищого рівня, заслуховують звіт Голови первинного осередку.

5.3.4.  Голова первинного осередку Партії обирається Зборами цієї організації терміном на 2 (два) роки.

Якщо жоден з претендентів-членів Партії, висунутих на посаду Голови первинного осередку, не набрав більше половини голосів, то проводиться повторне голосування по двох претендентах, які набрали найбільше голосів. Головою осередку Партії стає претендент, який набрав за підсумком повторного голосування більшу кількість голосів.

Голова первинного осередку Партії:

-     організовує роботу осередку, звітує перед ним, представляє його у керівних органах Партії вищого рівня;

-      підписує документи від імені осередку;

-    проводить Збори осередку, підписує їхні рішення, а також протоколи Зборів разом із секретарем Зборів;

-      веде облік членів осередку відповідно до положення про порядок обліку членів Партії, що затверджується Радою Партії;

-     організовує ознайомлення членів осередку з документами та рішеннями керівних органів Партії вищого рівня;

-    організовує та здійснює заходи осередку відповідно до програмних завдань, статутних вимог, рішень керівних органів Партії вищого рівня;

-       без доручення представляє осередок у зовнішніх відносинах;

-      у межах, визначених положенням про розпорядження майном, що затверджується Радою Партії, розпоряджається коштами та майном осередку;

-        може доручати іншим членам організації виконання своїх окремих повноважень.

5.3.5.   Діяльність первинного осередку може бути примусово припинена (осередок розпущений) рішенням З’їзду Партії чи Ради Партії за підстав, зазначених  у п. 5.2.4. цього Статуту.


5.4.   РАЙОННА,  РАЙОННА  У  МІСТІ,  МІСЬКА,  СІЛЬСЬКА  ТА  СЕЛИЩНА  ОРГАНІЗАЦІЯ  ПАРТІЇ

5.4.1.   У межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць України не менше ніж 3 (трьома) членами Партії створюються районні, районні у містах, міські, сільські і селищні організації Партії.

Районна, районна у місті, міська, сільська, селищна організація Партії набуває статусу організації Партії після її визнання рішенням Ради Партії та реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Районна у місті, міська, сільська, селищна організація Партії складається з первинних осередків Партії та/або окремих членів Партії.

Районна у місті організація Партії входить до складу відповідної міської організації Партії.

Районна організація Партії складається з сільських, селищних, міських організацій Партії відповідного району та окремих членів Партії. Районні організації Партії входять до складу відповідної регіональної організації Партії.

Міські організації Партії міст обласного значення входять безпосередньо до відповідних регіональних організацій Партії. За окремим рішенням Ради Партії до регіональних організацій Партії безпосередньо можуть входити також міські організації Партії міст, які не мають статусу обласного значення.

За рішенням Ради Партії, районна, міська організація Партії повинні бути зареєстровані у встановленому законодавством порядку та можуть набувати статусу юридичної особи після її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

5.4.2.   Районна, районна у місті, міська, сільська та селищна організація Партії в своїй діяльності керується Статутом і Програмою Партії, рішеннями керівних органів Партії вищого рівня. Рішення усіх цих органів є для них обов’язковими для виконання.

За наявності об’єктивних перешкод для виконання рішень цих керівних органів, Рада районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації повинна звернутися до Ради відповідної організації Партії вищого рівня з вмотивованим поясненням. Рада організації вищого рівня може звільнити районну, районну у місті, міську, сільську та селищну організацію від виконання цього рішення або підтвердити обов’язковість його виконання.

5.4.3.   Районна в місті, селищна, сільська організація Партії веде облік членів Партії або первинних осередків, що входять до її складу, відповідно до положення про порядок обліку членів Партії, що затверджується Радою Партії.  Міська і районна організації ведуть облік первинних та інших організацій, що входять до їхнього складу та окремих членів Партії.

5.4.4.   Керівними органами районної, районної у місті, міської, сільської і селищної організації є: Збори, Рада (у разі її створення) та Голова організації Партії.

У містах, що мають районний адміністративно-територіальний поділ, керівним органом міських організацій також може бути Конференція, якщо створені відповідні районні організації Партії.

Рада може створюватися у разі, якщо відповідна організація Партії налічує не менше 20 членів Партії.

Найвищим керівним органом районної, районної у місті, міської, сільської і селищної організації є Збори, що скликаються не менше одного разу за 3 (три) місяці за рішенням Голови чи Ради організації або на вимогу не менше 1/3 партійних організацій, що безпосередньо входять до складу районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації. Збори можуть бути скликані також рішенням керівного органу Партії вищого рівня.

5.4.5.   Учасниками Зборів є всі члени Партії відповідної районної, районної  у місті, міської, сільської, селищної організації.

Збори районної, районної у місті, міської, сільської і селищної організації чинні за умови реєстрації для участі в них більше половини її учасників. Рішення Зборів приймаються більшістю голосів зареєстрованих учасників.

Збори районної, районної у місті, міської, сільської та селищної   організації Партії:

-        визначають стратегію і тактику діяльності організації;

-        обирають Голову організації терміном на 2 (два) роки;

-     можуть обирати терміном на 2 (два) роки: членів Ради організації Партії (у разі її створення), заступників Голови організації;

-     можуть утворювати відповідну контрольно-ревізійну комісію, визначати її кількісний та особовий склад або обирати ревізора терміном на 2 (два) роки;

-       приймають рішення про прийняття в члени Партії та припинення членства в Партії;

-     обирають делегатів на Конференцію партійної організації вищого рівня до складу якої входить безпосередньо, а також пропонують цій організації кандидатури для обрання делегатів на З’їзд Партії;

-       пропонують кандидатури до керівних органів Партії вищого рівня та контрольно-ревізійних органів Партії усіх рівнів;

-         висувають кандидатів та/або складають виборчий список (при пропорційній системі) від Партії на виборах відповідного рівня та передають ці списки на затвердження Раді Партії.

5.4.6.   У разі створення Ради організації, вона є постійно діючим керівним органом районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації Партії в період між Зборами.

До складу Ради районної, районної у місті, міської, сільської і селищної  організації входять: Голова організації за посадою та його заступники (у разі їхнього обрання), керівник фракції Партії у відповідній місцевій раді (якщо є членом Партії), виборні члени Ради у кількості не менше ніж 5 членів Партії, обрані Зборами організації, а також Голова виконавчого комітету організації (у разі його створення).

Рада районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації Партії проводить засідання не менше 1 (одного) разу за 3 (три) місяці. Засідання Ради скликаються Головою організації, вони можуть також скликатися за ініціативою 1/3 організацій, що безпосередньо входять до складу цієї районної, районної у місті, міської, сільської та селищної  організації.

Засідання Ради районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації чинні за умови участі в них не менше половини членів Ради. Рішення Ради приймаються більшістю голосів членів Ради, що взяли участь у засіданні.

Рада районної, районної у місті, міської, сільської і селищної організації у своїй діяльності керується Статутом і Програмою Партії, рішеннями керівних органів Партії вищого рівня.

Рада районної, районної у місті, міської, сільської та селищної  організації:

-   скликає Збори районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії;

-  приймає рішення щодо прийняття до Партії нових членів та щодо припинення членства в Партії. Рішення про примусове припинення членства (виключення) набуває чинності у порядку, передбаченому п. 3.11 цього Статуту;

- може приймати рішення про створення виконавчого комітету організації;

-  у разі створення виконавчого комітету організації, за поданням Голови організації призначає Голову виконавчого комітету організації терміном на 2 (два) роки і звільняє його з посади;

-  доводить до відома первинних та інших організацій, що входять до складу відповідної організації, рішення і документи керівних органів Партії вищого рівня та контролює їхнє виконання;

-   визначає виборчу політику під час виборів депутатів відповідних районних, районних у містах, міських, сільських, селищних рад та міських, селищних, сільських голів;

-    може вносити пропозиції до Ради організації вищого рівня щодо виборчої політики Партії та висування кандидатів до виборних органів усіх рівнів;

-     сприяє створенню фракції Партії у відповідній місцевій Раді та координує її діяльність;

-   може втручатися у діяльність первинних та інших організацій, що входять до складу районної, районної у місті, міської, сільської і селищної організації у випадках, коли їхні дії суперечать Статуту і Програмі Партії, рішенням керівних органів Партії вищого рівня;

-   у випадках грубих порушень організаціями нижчого рівня Статуту, Програми чи рішень керівних органів Партії вищого рівня, вчинення дій, що перешкодили здійсненню виборчої політики Партії, може вносити пропозиції Раді Партії щодо прийняття рішення про припинення діяльності цих організацій;

-    виконує інші повноваження, що випливають з положень Статуту та Програми Партії.

5.4.7. Голова районної, районної у місті, міської, сільської, селищної  організації Партії обирається Зборами цієї організації терміном на 2 (два) роки.

Якщо жоден з претендентів-членів Партії, висунутих на посаду Голови  організації Партії, не набрав більше половини  голосів, то проводиться повторне голосування по двох претендентах, які набрали найбільше голосів. Головою організації Партії, стає претендент, який набрав за підсумком повторного голосування більшу кількість голосів.

Голова  районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії входить до складу Ради цієї організації (у разі її створення) за посадою.

Голова районної, районної у місті, міської організації Партії може мати не більше двох заступників, які обираються Зборами відповідної організації Партії терміном на 2 (два) роки.

Голова сільської, селищної організації Партії може мати одного заступника, який обирається Зборами відповідної організації Партії терміном на 2 (два) роки.

5.4.8.   Голова районної, районної у місті, міської, сільської та селищної   організації:

-        організовує роботу організації, звітує перед нею, представляє її у керівних органах Партії вищого рівня;

-        без доручення представляє організацію у зовнішніх відносинах;

-        має право підпису документів від імені організації;

-       скликає Збори організації, засідання Ради організації, організує їхню підготовку та головує на засіданнях;

-        пропонує для затвердження Зборам кандидатури заступників Голови організації;

-       підписує рішення Зборів і Ради організації, а також протоколи Зборів і засідань Ради разом із секретарем Зборів або засідань Ради;

-        організовує ознайомлення членів організації з документами та рішеннями керівних органів Партії вищого рівня;

-        доручає членам Ради виконання окремих повноважень, передбачених цією статтею.

5.4.9.   Діяльність районної, районної у місті, міської, сільської і селищної організації Партії може бути примусово припинена (організація розпущена) рішенням З’їзду Партії чи Ради Партії за підстав, зазначених  у п. 5.2.4. цього Статуту

5.4.10. Для організаційно-технічного забезпечення діяльності районної, районної у місті, міської, сільської, селищної  організації Партії та її органів, практичного забезпечення виконання рішень керівних органів Партії за рішенням Ради відповідної організації може створюватися виконавчий комітет цієї організації Партії.

5.4.11. Виконавчий комітет організації Партії:

-        забезпечує практичну діяльність статутних органів організації Партії;

-        готує питання, що виносяться на розгляд Зборів і засідання Ради організації;

-        веде і зберігає фінансово-господарську та іншу документацію організації;

-        веде фінансово-господарську діяльність організації, здійснює інші виконавчі функції;

-      здійснює інші функції, делеговані йому Радою організації Партії та Центральним виконавчим комітетом Партії.

5.4.12.  Голова виконавчого комітету організації Партії призначається та звільняється Радою районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії за поданням Голови цієї організації.

Голова виконавчого комітету районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії входить до складу Ради цієї організації за посадою.

Голова виконавчого комітету районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії призначає та звільняє працівників виконавчого комітету організації Партії.

5.4.13. Джерелами коштів і майна районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії є:

- членські внески, сплата та розподіл яких визначаються положенням про членські внески, що затверджується Радою Партії;

- добровільні пожертви та благодійні внески громадян, підприємств, установ та організацій з врахуванням обмежень, визначених законодавством України;

- надходження з рахунків Партії.


Частина 2Украина онлайн